Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Περὶ κοσμικῶν κύκλων, Μανβαντάρα καὶ περιόδων.

τῆς Helena BlavatskyΜιὰ καὶ τὸ σύνολο ὕπαρξης τῆς Πλανητικῆς μας Ἀλυσίδας (δηλ. τῶν Ἐπτὰ Περιόδων) εἶναι 4.320.000.000 χρόνια καὶ βρισκόμαστε τώρα στὴν τέταρτη περίοδο, καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸν παρόντα γήινο κύκλο ἔχουμε 1.955.884.685 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Κοσμικῆς Ἐξελίξεως τοῦ Πλανήτη Α, ἐπομένως ἀπὸ χρονικῆς ἀπόψεως θὰ φθάσουμε στὸ μεσαῖο σημεῖο ἢ τὶς τρισήμισι Περιόδους, σὲ 204.115.315 χρόνια, ἐνῶ ἔχουμε σχεδὸν φθάσει στὸ μεσαῖο σημεῖο πάνω στὸν πλανήτη Δ καὶ στὴ δική μας 5η φυλή...

Τὸ ἀστρολογικὸ ἔργο ἀναφέρει:

«Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐτῶν ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Βαϊβασβάτα Μανβαντάρα ἰσούται μὲ 18.618.725 χρόνια».

Ἡ Μυστικὴ Δοξασία μᾶς λέει:

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐτῶν ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ντιὰν Τσόχαν, γνωστὸς στὴν Ἰνδία σὰν Μανοῦ Βαϊβασβάτα, ἐγκαινίασε τὴν ἀνθρώπινη Μανβαντάρα πάνω στὸν πλανήτη μας Δ, στὴν παρούσα Περίοδο – ἰσούται μὲ 18.618.725 χρόνια.

Γιὰ σκοποὺς συγκρίσεως καὶ ταυτόχρονα γιὰ νὰ κάνουμε πιὸ σαφεῖς μερικὲς σανσκριτικὲς ἐκφράσεις, ἀναφέρουμε ἀπὸ τὸ ἔργο  «Ἀποκαλυμμένη Ἴσιδα» (τομ. Ι), ὅσα λέγονται σχετικὰ μὲ τὶς ἰνδικὲς Κάλπα.

«Οἱ Βριχασπάτι ἢ οἱ περίοδοι ποὺ ὀνομάζονται γιούγκα καὶ Κάλπα εἶναι ζωτικὰ προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν. Ἡ Σάτια Γιούγκα καὶ οἱ Μπουντικοὶ χρονολογικοὶ κύκλοι θὰ κάνουν ἕνα μαθηματικὸ νὰ μείνει κατάπληκτος μπροστὰ στὴ σειρὰ τῶν ψηφίων. Ἡ Μάχα Κάλπα περιλαμβάνει ἕναν ἄπειρο ἀριθμὸ κύκλων μέχρι πίσω, στὶς προκατακλυσμιαίες ἐποχές. Τὸ σύστημά τους ἀποτελείται ἀπὸ μιὰ κάλπα ἢ μεγάλη περίοδο 4.320.000.000 ἐτῶν, τὴν ὁποία διαιροῦν σὲ τέσσερις μικρότερες γιούγκα ποὺ ἔχουν ὡς ἐξῆς:
                                                             Χρόνια
1.Σάτια γιούγκα................................ 1.728.000
2.Τρέτια γιούγκα..............................  1.296.000
3.Ντβάπα γιούγκα............................    864.000
4.Κάλι γιούγκα.................................    432.000
                                                     ____________
                                           Σύνολο   4.320.000


Ὅλες μαζὶ σχηματίζουν μιὰ θεία ἐποχὴ ἢ Μάχα γιούγκα. Ἕβδομήντα δύο Μάχα γιούγκα ἀποτελοῦν 306.720.000 χρόνια, στὰ ὁποία προστίθεται ἕνα σάντι (τὸ διάστημα ὅπου ἐνώνονται ἡ μέρα καὶ ἡ νύχτα, τὸ λυκαυγὲς καὶ τὸ λυκόφως), ποὺ ἰσούται μὲ μία Σάτια γιούγκα, 1.728.000 χρόνια, τὰ ὁποία συνθέτουν τὴν κάλπα ἢ μεγάλη περίοδο τῶν 4.320.000.000 ἐτῶν. Καθῶς βρισκόμαστε μόλις στὴν Κάλι γιούγκα τῆς εἰκοστῆς ὄγδοης ἐποχῆς τοῦ ἑβδόμου μανβαντάρα τῶν 308.448.000 ἐτῶν, ἔχουμε ἀκόμα ἀρκετὰ χρόνια μπροστά μας πρὶν φθάσουμε ἔστω καὶ στὸ μισὸ τοῦ χρόνου ποὺ παραχωρήθηκε στὸν κόσμο μας».

Τὰ ἐξωτερικὰ μπραχμανικὰ ἔργα ἀναφέρουν 4.320.000.000 χρόνια σὰν διάρκεια τῆς μεγάλης Κάλπα ἢ «Ἡμέρας τοῦ Μπράχμα». Ἐδῶ περιλαμβάνονται καὶ οἱ ἑπτὰ «Περίοδοι» τῆς Πλανητικῆς Ἀλυσίδας μας, δηλαδὴ ἡ περίοδος τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως σὲ διάφορα πεδία διαφορετικῶν περιόδων, μαζὶ μὲ αὐτὲς ποὺ ὀνομάζονται «Συσκοτίσεις» ἢ περίοδοι ἀναπαύσεως γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα μεταξὺ δύο πλανητῶν, στὸ πέρασμά της ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο, ἀφοῦ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ οἱ ἑπτὰ Φυλές της πάνω στὸν πλανήτη. Περιλαμβάνει ἐπίσης τὴν περίοδο Σάντι (λυκόφως) ποὺ ἰσούται μὲ μία Σάτια Γιούγκα. Ἂν δεχθοῦμε τοὺς παραπάνω ἀριθμοὺς σὰν βάση, σύμφωνα μὲ ὀρισμένες μαθηματικὲς σειρὲς ἔχουμε τὰ ἀκόλουθα ἀποτελέσματα:
                                                                           Χρόνια
Πρώτη Περίοδος............................................. 154.285.714
Δεύτερη Περίοδος.......................................... 308.571.428
Τρίτη Περίοδος.............................................. 462.857.142
Τέταρτη Περίοδος.......................................... 617.142.856
Πέμπτη Περίοδος............................................ 771.428.570
Ἔκτη Περίοδος............................................... 925.714.284
Ἕβδομη Περίοδος........................................ 1.079.999.998
                                                            _______________
                                                                       4.319.999.992 (1)

Ἔτσι ἔχουμε 617.142.856 χρόνια σὰν Τέταρτη Περίοδο. Καὶ ἀφοῦ ἡ «Νύχτα τοῦ Μπράχμα», ἢ κύκλος Ἀναπαύσεως, εἶναι πάντα ἴση μὲ τὴν «Ἠμέρα τοῦ Μπράχμα» (ἢ κύκλο δραστηριότητος) σὲ κάθε πλανήτη, ἔπεται ὅτι ἡ δραστηριότητα σὲ αὐτὴν τὴν 4η περίοδο ἰσούται μὲ 308.571.428 χρόνια. Ὑπερβαίνει ἐπομένως τὴ διάρκεια τῆς δικῆς μας Μανβαντάρα (308.448.000 χρόνια) ποὺ δίνεται στοὺς μπραχμανικοὺς ὑπολογισμοὺς μόνο κατὰ 123.428 χρόνια. Τοῦτο θὰ μποροῦσε νὰ ξεπεραστεῖ ἂν κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ὑπολογισμῶν ἀφαιρούσαμε τὴν περίοδο τῆς Κάλπα, ποὺ ἰσούται μὲ μιὰ Σάτια Γιούγκα καὶ τὴν ὁποία οἱ Μπραχμάνοι γιὰ ἐσωτερικοὺς σκοποὺς πρόσθεσαν στὴν «Ἠμέρα τοῦ Μπράχμα»... Ἀκολουθώντας τὴν ἴδια μαθηματικὴ διαδικασία βρίσκουμε ὅτι ἡ διάρκεια τῆς ἀνθρωπότητας πάνω σὲ κάθε πλανήτη στὴ δική μας Τέταρτη Περίοδο, κατὰ τὸν κύκλο τῆς δραστήριότητάς του, εἶναι ἡ ἀκόλουθη:
                                                                  Χρόνια
Πλανήτης Α............................................... 11.020.408
Πλανήτης Β............................................... 22.040.816
Πλανήτης Γ............................................... 33.061.224
Πλανήτης Δ............................................... 44.081.632
Πλανήτης Ε............................................... 55.102.040
Πλανήτης Στ'............................................. 66.122.448
Πλανήτης Ζ............................................... 77.142.856
                                                     __________________
                                                                  308.571.414 (2)
Τώρα θὰ φανεῖ ὅτι 44.081.632 χρόνια εἶναι ἡ Ἀνθρώπινη Περίοδος Δραστηριότητας τοῦ Πλανήτη μας σὲ αὐτὴ τὴν Περίοδο. Ἐφαρμόζοντας τὴν ἴδια ἀναλογία ἔχουμε τὰ ἴδια ἀποτελέσματα:


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
                                                                      Χρόνια
Πρώτη Φυλή................................................ 1.574.344
Δεύτερη Φυλή.............................................. 3.148.688
Τρίτη Φυλή.................................................. 4.723.032
Τέταρτη Φυλή.............................................. 6.297.376
Πέμπτη Φυλή............................................... 7.871.720
Έκτη Φυλή................................................... 9.446.064
Έβδομη Φυλή.............................................. 11.020.408
                                                          ________________
                                                                      44.081.632

Ὁ ἀναγνώστης θὰ παρατηρήσει ὅτι στοὺς ὑπολογισμούς μας δώσαμε τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν κύκλων. Μέχρι τώρα τὰ ἐξωτερικὰ ἔργα ἔδιναν μόνο τὸν κύκλο τῆς ἠμέρας τοῦ Μπράχμα, χωρὶς νὰ δίνουν τὶς ἄλλες περιόδους ποὺ θὰ βοηθούσαν στὴν ἀποκάλυψη τοῦ Μυστικοῦ, καὶ ἐπιπλέον χωρὶς νὰ δίνουν τὸ ἴδιο τὸ κλειδί, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει στὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω. Ἀλλὰ ἂν γνωρίζουμε τὴν Ἠμέρα τοῦ Μπράχμα καὶ ἂν ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν ἑπτὰ περίοδοι, ποὺ καθεμία καλύπτει ἑπτὰ πλανήτες, ἐνῶ ὁ κύκλος ἀνάπαυσης ἑνὸς πλανήτη σὲ κάθε περίοδο ἰσούται μὲ ἐκείνη τῆς δραστηριότητᾶς του καὶ ἂν ἀκόμη σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς γνώσεις χρησιμοποιήσουμε τὸ κλειδὶ τῶν σειρῶν τῆς ἑπταπλῆς ἀριθμητικῆς προόδου, τότε θὰ ἔχουμε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ φαίνονται στοὺς πίνακες. Ὑπάρχει μιὰ βαθμιαία αὔξηση ἀπὸ τὸ ἕνα ὡς τὸ ἑπτά. Ἡ διάρκεια ὕπαρξης τῆς ἀνθρωπότητας κατὰ τὶς Ἑπτά Περιόδους εἶναι: 1:2:3:4:5:6:7. Σὲ κάθε Περίοδο ἡ διάρκεια τῆς ὕπαρξης τῆς ἀνθρωπότητας πάνω στὰ ἑπτὰ πεδία τῆς πλανητικῆς μας ἀλυσίδας εἶναι: 1:2:3:4:5:6:7. Ὁ πλανήτης ἀναπτύσσει τὶς 7 φυλὲς διαδοχικά, πρὶν μπορέσει ἡ ἀνθρωπότητα νὰ περάσει στὸν ἐπόμενο πλανήτη. Τὸ μεσοδιάστημα ἀνάμεσα στὴν ἐξαφάνιση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ ἕναν πλανήτη καὶ τὴν ἐμφάνισή της στὸν ἐπόμενο ἰσούται μὲ τὴν ὕπαρξή της πάνω στὸν πλανήτη ἀπὸ τὸν ὁποῖο μόλις ἔφυγε. Πάρτε λοιπόν, 4.320 ἐκατομμύρια σὰν μιὰ μέρα τοῦ Μπράχμα, ὑπολογίστε σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω ἐρμηνεία καὶ θὰ φθάσετε στὰ ἀποτελέσματα ποὺ σᾶς δώσαμε. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὰ ἰνδικὰ ἐξωτερικὰ ἔργα ὁ κύκλος τῆς Μανβαντάρα (μιᾶς Περιόδου) δίνεται σὰν 308 ἐκατομμύρια, μιλώντας μὲ στρογγυλοὺς ἀριθμούς. Δύο λόγοι μπορεῖ νὰ δικαιολογοῦν τὴν υἰοθέτηση μιᾶς τέτοιας πορείας. Ἀρχικά, ἡ διάρκεια τῆς 4ης Περιόδου, σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμούς μας, εἶναι περίπου 617 ἐκατομμύρια σὲ στρογγυλοὺς ἀριθμούς. Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει ὅτι ὁ κύκλος δραστηριότητας τῆς πλανητικῆς ἀλυσίδας σὲ μιὰ περίοδο ἰσούται μὲ τὸν κύκλο ἀνάπαυσης τῆς ἴδιας περιόδου, ἐνῶ ἡ ἀνθρωπότητα ἀναπαύεται κατὰ τὸ πέρασμά της ἀπὸ πλανήτη σὲ πλανήτη. Διαιρέστε τὴν 4η Περίοδο σὲ δυὸ ἴσα μέρη καὶ θὰ ἔχετε 308 ἐκατομμύρια, τὸ Μανβανταρικὸ κύκλο τῆς δικῆς μας Περιόδου. Ἔτσι, ὁ κύκλος τῆς Περιόδου μας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀρχικὰ σὰν Μανβανταρικὸς κύκλος. Ὁ δεύτερος λόγος ἴσως νὰ εἶναι ὁ ἐξῆς: Ὁ πλανήτης μας εἶναι ἡ ἀκριβὴς μέση περίοδος καὶ ἐμεῖς βρισκόμαστε στὸ μέσον τῶν ἑπτὰ Περιόδων. Ἐπομένως ὁ κύκλος τῆς περιόδου μας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ὑποδηλώνει τὴ μέση Μανβανταρικὴ περίοδο, δίνοντας ταυτόχρονα τὸ κλειδὶ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς γεωμετρικῆς προόδου. Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει ὅτι οἱ παραπάνω ἀριθμοὶ εἶναι ἀκριβεῖς, ὰν εἶναι σωστοὶ οἱ ἐξωτερικοὶ ὑπολογισμοὶ τῶν Μπραχμάνων σχετικὰ μὲ τὴν ἠμέρα τοῦ Μπράχμα. Ἀλλὰ μποροῦμε νὰ δηλώσουμε ξανὰ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὅτι οἱ ἀριθμοὶ δὲν δίνονται σωστά. Μποροῦμε, ὅμως, νὰ προσθέσουμε ὅτι οἱ ἐρμηνείες ποὺ δίνονται ἀπὸ μᾶς σχετικὰ μὲ τὶς προόδους κτλ εἶναι γεγονότα καὶ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μὲ ἐμπιστοσύνη ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς παραπάνω ἀριθμοὺς εἶναι γνωστὸς μὲ ἀκρίβεια, γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Τὶς διαδικασίες αὐτὲς τὶς ἐξηγήσαμε, γιατὶ ξέρουμε ὅτι οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀκριβεῖς ἀριθμοὺς δὲ θὰ ἀποκαλυφθεῖ ποτέ, ἀφοῦ ἀνήκουν στὰ Μυστήρια τῶν Μυήσεων καὶ στὰ Μυστικὰ τῆς ἀπόκρυφης ἐπιδράσεως τῶν Ἀριθμῶν.______________

1.      Εἶναι φανερὸ ὅτι προκειμένου νὰ ἔχουμε στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς στοὺς ὑπολογισμούς μας παραλείψαμε τοὺς δεκαδικούς. Ἔτσι συνολικὰ ἀπὸ τὴν «Ἠμέρα τοῦ Μπράχμα» ἀφήσαμε ἔξω μιὰ περίοδο ὀκτὼ ἐτῶν. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθεῖ ὅτι κάθε «Περίοδος» στὸν παραπάνω πίνακα σημαίνει τόσο τὴν περίοδο τῆς πλανητικῆς Δραστηριότητας, ὅσο καὶ τὴν περίοδο τῆς ἐνδοπλανητικῆς Ἀναπαύσεως.

2.      Γιὰ νὰ ἔχουμε πάλι στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς ἀφήσαμε ἔξω τὰ δεκαδικὰ καὶ ἔτσι ὑπάρχει πάλι μιὰ μικρὴ διαφορά. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοί, ἂν διπλασιαστοῦν, θὰ μᾶς δώσουν 28 χρόνια λιγότερα ἀπὸ τὴν 4η Περίοδο ποὺ ἀναφέρθηκε πιὸ πάνω. Ἐδῶ στὸν κύκλο τῆς δραστηριότητας ἔχουμε μιὰ διαφορὰ μόνο δεκατεσσάρων ἐτῶν.

H. P. BLAVATSKY
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου