Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ἡ τέταρτη jhana.τοῦ Julius Evola
«Μετὰ τὴν ἀπόσπαση ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν εὐχαρίστηση, μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τῆς πρότερης χαρᾶς καὶ λύπης, ὁ ἀσκητὴς περνάει σὲ μιὰ κατάσταση πέρα ἀπὸ τὴ θλίψη, πέρα ἀπὸ τὴ χαρά, σὲ μιὰ κατάσταση ἀταραξίας, γαλήνης, ἀγνότητας καὶ φώτισης – περνάει στὸν τέταρτο διαλογισμό». Ἐδῶ ἔχουμε φτάσει στὴν ὑπέρτατη κορυφὴ τῆς ἐξατομικευμένης συνειδήσεως. Ἡ κάθαρση ἢ ἡ ἀπλοποίηση πρέπει νὰ εἶναι ἰκανὲς νὰ ἀπομακρύνουν ἀκόμα καὶ τὴν αἴσθηση τῆς καθαρὰ μεταμορφωμένης διανοητικῆς χαρᾶς ἔτσι ὥστε μιὰ κατάσταση ἀπόλυτης «οὐδετερότητας» νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ, ἕνα ὑπέρτατο σημεῖο ἰσορροπίας, τὸ ὁποῖο εἶναι χωρὶς χρῶμα, χωρὶς μορφή, ὁλοκληρωτικὰ ἐλεύθερο ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἀπολύτως ἔρεισμα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ σύνορο ἀνάμεσα σὲ δύο κόσμους, τὸ σημεῖο πέρα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἡ συνείδηση, ἂν ἔχει ἀκόμα ἀρκετὴ δύναμη καὶ τὴν θέληση νὰ μὴν σταματήσει γιὰ τὸ ἀπόλυτο, νὰ προχωρήσει, νὰ καταστρέψει κάθε ἀγωνία ἢ ὀδύνη, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πλέον ἡ συνείδηση ἑνὸς «Ἐγώ», δηλαδὴ μιὰς συγκεκριμένης πεπερασμένης ὑπάρξεως ἀπὸ μιὰ συγκεκριμένη φυσικὴ μορφή. Εἶναι, πράγματι, τὸ κατώφλι μιὰς μεταμορφώσεως μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια, δηλαδή, τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο κάποιος περνάει πέρα ἀπὸ τὴ «μορφὴ» πέρα ἀπὸ τὸ «ἄτομο». Στὴν πραγματικότητα, στὰ κείμενα ἡ τέταρτη jhana ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνορο τὸ ὁποῖο χωρίζει τοὺς διαλογισμοὺς ποὺ εἶναι περιορισμένοι στὴ «μορφὴ» ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶναι arupa ἢ ἐλεύθεροι ἀπὸ μορφή, ὄχι «τυπικοὶ» ἀλλὰ «οὐσιαστικοί».


Julius Evola
«Ἡ Διδασκαλία τῆς Ἀφυπνίσεως»
μετάφραση: Κωνσταντίνος Μαλεβίτης
Ἰδιωτικὴ Ἔκδοση Κωνσταντίνου Ν. Μαλεβίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου